Roll vum GC & Konfliktklärung

Du fënns hei den Handout zu der Sessioun vun der Roll vum Gruppechef an zu der Sessioun Konfliktklärung.

Wann s du nach weider froen hues zu denger Roll als Gruppechef, dann kanns du dech un Gruppenekipp wenden.

Konflikter am Grupp bleiwen net aus. Du kanns dech am Sekretariat oder direkt beim Cathy Kirsch mellen, wann s du heibäi Ënnerstëtzung brauchs.

Roll vum Gruppechef

Konfliktklärung